Kako pravilno pisati u Word-u

Čak i is­ku­sni ko­ri­sni­ci programa Microsoft Word se često susreću sa problemima pri pisanju ma­turskih, di­plom­skih, se­mi­nar­skih i os­ta­lih ra­do­va te nekada nisu sigurni kako pravilno pisati. Ako ne po­štu­je­te pra­vi­la pisanja, pri­li­kom i­zmje­na u oso­bi­na­ma stra­ni­ce ili u opi­si­ma sti­lo­va, mo­že­te iza­zva­ti probleme pri formatiranju teksta. Bitno je  po­štovati pra­vi­la ku­ca­nja kao pra­vo­pi­snu nor­mu. U suprotnom će čitatelji do­ku­men­ta steći utisak o vašoj neprofesionalnosti.

Kako pravilno pisati

Postoji nekoliko osnovnih pravila koje je potrebno poštovati pri pisanju rada u Word-u.

1Zna­ko­vi in­ter­pun­kci­je (.,;:!?) pišu  se ne­po­sre­dno iza po­sljednjeg slo­va u riječi, a iza njih se ukucava je­dan ra­zmak;

2Na kra­ju pa­su­sa, iza zna­ka in­ter­pun­kci­je ne tre­ba ku­ca­ti ra­zmak, ne­go samo znak za no­vi red (En­ter). Pa­sus ne smije počinjati ra­zma­kom;

3I­zmeđu dvije riječi piše se is­ključivo je­dan ra­zmak.

 

4Prije otvorenih navodnika i o­tvo­re­ne za­gra­de piše se ra­zmak, a ne­po­sre­dno iza piše se tekst koji je pod navodnicima tj. u zagradi. Znak za za­tva­ra­nje na­vo­da i za­tvo­re­na za­gra­da piše se ne­po­sre­dno iza posljednjeg slo­va u tekstu, a eventualni razmak ili znak in­ter­pun­kci­je koji se odnosi na cijelu rečenicu unosi se ne­po­sre­dno iza navodnika ili zagrade.

5Ari­tme­tički zna­ko­vi (+ – x : =) uvijek se pišu kao sa­mos­tal­ne riječi, sa ra­zma­kom is­pred i iza njih. Izu­ze­tak je dvo­tačka ka­da se ko­ris­ti u fun­kci­ji o­zna­ke ra­zmjera, ka­da se piše bez ra­zma­ka (npr. R 1:100)

6Postoci i pro­mil (%, ‰), ako sto­je uz broj, pišu se bez ra­zma­ka (npr. 100%);

7Mjer­ne o­zna­ke se pišu sa ra­zma­kom is­pred i iza; (npr. os­ta­lo je 5 km do…)

8Nu­me­rički za­pis da­tu­ma se is­pi­su­je u re­dosljedu bro­je­va: dan, mje­sec i go­di­na. Ispisuje se sa tačka­ma i bez ra­zma­ka (5.2.2017.). Praktički, vo­deće nu­le u bro­ju da­na i mje­se­ca se ne pišu, ma­da pos­to­je pra­vi­la od­stu­pa­nja u te­hničkim do­ku­men­ti­ma (05.02.2017.);

9De­ci­mal­ni bro­je­vi se pišu sa za­re­zom kao zna­kom za ra­zdva­ja­nje cije­log i de­ci­mal­nog dije­la, bez ra­zma­ka (1,345). Tačka se mo­že ko­ris­ti­ti kao znak za ra­zdva­ja­nje kla­sa, što se čes­to ko­ris­ti za pi­sa­nje novčanih i­zno­sa (1.345,56);

 

Najnovije

Popularno

Više savjeta